Mesures per a la bona pràctica esportiva en època COVID per als esports d’equip i de contacte

19 abril 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

Ahora que se da el permiso para que los mas pequeños puedan voler a disfrutar de lo que mas les gusta que es jugar al fútbol os recordamos  los aspectos más importantes de la normativa Covid-19 de obligatorio e inexcusable cumplimiento

✔ El titular de la instal·lació o centre esportiu ha d’actuar d’acord amb un protocol propi
que prevegi les normes bàsiques de prevenció i higiene, així com mesures de limitació
d’accés, capacitat i protecció dels usuaris i del personal.
✔ Respectar els aforaments establerts a la normativa vigent.
✔ No es poden emprar els vestidors.
✔ Garantir i controlar que en cap cas un esportista o tècnic amb símptomes compatibles
amb la COVID-19 participi als entrenaments o competicions.
✔ Tenir un protocol d’actuació vinculant aprovat per la Conselleria d’Afers Socials i
Esports.
✔ Tenir una declaració responsable dels participants en les competicions esportives.
✔ Cada club ha de tenir un Responsable COVID per fer complir les mesures de
seguretat. Després de cada prova s’ha d’adjuntar a l’acta una llista del compliment de
les mesures establertes signada per l’àrbitre i els responsables COVID de cada club
participant. En cas d’haver canvis al llistat de compliment, es pot enviar a la Direcció
General d’Esports per a la seva revisió i validació.
✔ Tenir distribuïts per tota la instal·lació els rètols i cartells referents a les mesures de
seguretat que s’hauran de tenir en tot moment.
✔ Tenir habilitats els dispensadors de gel als diferents punts d’accés de la instal·lació.
✔ Tenir marcada la zona d’accés per tal de garantir que no es produiran aglomeracions
de persones als accesos.
✔ Controlar els accesos per tal de conèixer quines persones han accedit a la instal·lació.
✔ Tenir senyalitzats els diferents carrils de circulació de les persones per tota la
instal·lació, inclouen tant als esportistes com al públic.
✔ Distribució i control de les persones (públic i esportistes) respectant les distàncies
entre elles.
✔ Garantir l’ús de la mascareta entre totes les persones assistents.
✔ Garantir l’ús de la mascareta entre tots els esportistes en tot moment mentres no
estiguin practicant esport.
C. Uruguai, s/n
Velòdrom Illes Balears
07010 Palma
Tel. 971 17 72 00
esports.caib.es
✔ Garantir la distància entre els esportistes (1,5 metres) quan no estiguin practicant
esport i evitar en tot moment les abraçades o qualsevol altre tipus de contacte físic.
✔ Garantir que els esportistes no puguin compartir aliments ni begudes.
✔ Garantir la desinfecció adequada de les zones comuns i les super´fícies de contacte
més freqüents.
✔ Tenir marcada la zona de sortida per tal de garantir que no es produiran
aglomeracions de persones al finalitzar la competició.
✔ Controlar el protocol de desinfecció de la instal·lació.

Comentarios cerrados