Regulació esportiva a la fase de nova normalitat

13 septiembre 2020 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

Com hauran de ser els entrenaments esportius?

Els entrenaments esportius d’esports d’equip i de contacte vinculats a les federacions esportives de les Illes Balears, així com els entrenaments d’esports d’equip i de contacte no federat, es poden realitzar amb les següents condicions:

Esports d’equip de pista en grups d’entrenament de com a màxim 20 persones, mantenint la distància de seguretat d’un metre i mig i, evitant en tot cas el contacte físic.

La limitació al contacte físic en els entrenaments esportius s’estableix per una vigència inicial de quinze dies a partir de dia 12 de setembre de 2020 o fins que es publiqui una nova Resolució.

 – Quan es podrà tornar a entrenar amb contacte?

Hi ha una pròrroga de 15 dies a partir de dia 12 de setembre dels entrenaments sense contacte. En tot cas, la Conselleria d’Afers Socials i Esports i la Conselleria de Salut, juntament amb les federacions afectades, estam treballant per acordar una resolució que permeti l’inici de les competicions autonòmiques i modificarà les condicions de la resolució de dia 12 de setembre.

 – Com haurà de ser l’ús de les instal·lacions esportives?

1. No podran superar el 75% de l’aforament màxim de pràctica esportiva ni de l’aforament de la instal·lació.

2. S’haurà d’habilitar un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de persones tant a l’accés com al lloc de pràctica esportiva.

3. Es permet l’ús de vestidors i les dutxes garantint que no es superi el 75% de l’aforament màxim.

4. A les instal·lacions s’hauran de garantir els procediments de ventilació, neteja i desinfecció d’aquestes instal·lacions d’acord a la freqüència del seu ús.

5. S’haurà de disposar d’un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene.

 – Quins equips no poden entrenar amb contacte?

Els equips que competeixen a lligues autonòmiques no poden entrenar amb contacte. Aquestes mesures no afecten als equips de categoria estatal.

 -Quan es podran reprendre els espectacles i competicions esportives?

Es poden reprendre les competicions esportives de modalitats esportives incloses en el calendari competitiu de les federacions esportives de les Illes Balears durant l’any 2020.

No obstant l’exposat al punt anterior, les federacions esportives de les Illes Balears d’esports d’equip i d’esports de contacte, així com els organitzadors d’activitats esportives no federades d’esports d’equip i d’esports de contacte hauran de començar les competicions esportives de caràcter autonòmic a partir de dia 1 d’octubre de 2020, sempre que les condicions ho permetin. Aquesta limitació no afecta a les competicions de caràcter estatal.

 – Quin protocol de competició s’ha de seguir en el cas dels esports d’equip i de contacte?

Les federacions esportives de les Illes Balears d’esports d’equip i d’esports de contacte, així com els organitzadors d’activitats esportives no federades d’esports d’equip i d’esports de contacte hauran de remetre a la Conselleria d’Afers Socials i Esports, per a la seva aprovació, un protocol d’actuació vinculant per totes les entitats participants en les competicions, on s’estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i que hauran d’estar d’acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

 – Es poden realitzar competicions d’esports d’equip i de contacte abans de dia 1 d’octubre?

Abans de dia 1 d’octubre de 2020, qualsevol activitat competitiva d’esports d’equip i de contacte (tornejos, encontres amistosos,…) només es podrà realitzar en casos excepcionals. En aquests casos, les federacions esportives poden sol·licitar de manera justificada autorització a la Conselleria d’Afers Socials i Esports per a la celebració d’una competició esportiva.

 – Quines seran les condicions dels espectacles i competicions esportives?

1. Les competicions esportives es poden dur a terme amb públic amb un límit del 75% de la capacitat d’espectadors per cada instal·lació i com a màxim 1.000 persones assegudes a instal·lacions a l’aire lliure i 300 persones assegudes a instal·lacions cobertes. En tot cas, s’ha de garantir una distància d’un metre i mig entre el públic assistent, amb excepció de persones convivents, i els espectadors han de dur mascareta protectora.

2. No es permet ni menjar ni beure en les instal·lacions cobertes.

3. Les competicions esportives amb una previsió de participació superior a les 150 persones han de sol·licitar autorització per celebrar-se a la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

 – Com serà el funcionament del CTEIB?

Tindrà autonomia en la gestió de la pròpia instal·lació així com la prestació de servei a la mateixa. El centre haurà de disposar i actuar d’acord amb un protocol propi que contempli les normes de prevenció i higiene.

S’haurà d’evitar la superació dels aforaments màxims d’esportistes a cada espai de pràctica esportiva i s’hauran de seguir les mesures de seguretat i control sanitàries.

  
Regulació esportiva a la fase de nova normalitat – 12/09/2020 [219 KB] [Descarregar]

Comentarios cerrados