Cort aprova donar tramit a l’avantprojecte de declaració d’interès general per part del Consell Insular de la Ciutat Esportiva Atlètic Balears‏

18 febrero 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

EOLYMPUS DIGITAL CAMERAl complex estarà situat a la barriada d’Establiments i comptarà amb una superfície de 77.000 metres quadrats 

Palma, 18 de febrer de 2014.- El tinent de batlia d’Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls, ha informat avui que el Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat donar tràmit a l’avantprojecte de sol·licitud de declaració d’interès general per part del Consell Insular de Mallorca per a l’activitat d’instal·lacions esportives sol·licitada per a l’execució de la Ciutat Esportiva Atlètic Balears. Aquest complex esportiu estarà situat en terreny rústic a la barriada de Establiments i comptarà amb una superfície d’uns 77.000 metres quadrats.

Jesús Valls va explicar que l’avantprojecte presentat pels promotors disposa de 12.638 metres quadrats (m2) en accessos rodats amb aparcaments; 3.250 m2 per a un parc ecològic; 6.698 m2 destinats a zones verdes; 4.165 m2 en accessos pels vianants; una piscina amb una superfície de 624 m2; dos camps d’entrenament amb una superfície de 14.969 m2 i un camp de competició de futbol 7 de 2.956 m2 amb graderia coberta i vestuaris (215 m2).

Així mateix, l’avantprojecte contempla l’execució d’un camp de competició per fúbol 11 de 8.451 m2; 2.000 m2 per a pistes de pádel; un edifici amb 583 m2 en planta baixa i 194 en la primera planta, magatzen d’utensilis de 25 m2; un àrea de plaques solars fotovoltaiques de 171 m2 i un parc infantil de 84 metres quadrats de superfície.

No obstant això, el tinent de batlia d’Urbanisme i Habitatge va recordar que, encara que el Consell Insular doni el vistiplau a la declaració d’interès general “els promotors hauran de complir una sèrie de requisits per obtenir la llicència d’activitat”.

Entre aquests requisits es troben els informes de justificació de idoneitat de l’emplaçament, compliment de la legalitat vigent en referència a la protecció del medi ambient i del patrimoni, especialment en tot allò que fa referència al subministrament d’aigua, eliminació de residus, renous i vibracions, informe d’impacte visual i informe de recursos hídrics.

Jesús Valls va afegir que “des de l’àrea de Medi ambient de Cort es considera que la documentació tècnica presentada és suficient perquè es continuï amb la tramitació, sempre que al llarg d’aquesta tramitació es resolguin aquestes qüestions que hauran de quedar resoltes quan es presenti el projecte d’execució”.

En relació amb l’actual situació urbanística de l’Estadi Balear, el tinent de batlia d’Urbanisme va avançar que avui Procampo ha presentat una documentació que emplena l’expedient de protecció de la edificiació i donarà un termini de sis mesos per a la concessió de llicència i inici de les obres. En aquest últim informe, es reconeix que l’estadi ha de continuar tancat fins que no s’executin les obres, encara que també sol·liciten que Cort, com a propietari d’11 títols de propietat, col·labori econòmicament, que ja compten amb una disponibilitat econòmica de 150.000 euros i que l’explotació dels usos de l’estadi podria suposar uns ingressos de 100.000 euros. Finalment, els propietaris destaquen en aquest últim informi que una constructora està disposada a finançar aquesta inversió amb finançament bancari. 

Obres en el Baluard del Princep.- El tinent de batlia d’Urbanisme ha avançat que demà dimecres, la Junta de Govern sotmetrà a aprovació el plec de prescripcions tècniques que han de regir per a l’adjudicació del projecte de ejecució de la Fases E de les obres de restauració i rehabilitació del Baluard del Princep.

La Fase E, que compta amb una pressuposat 1,180.000 euros, comprèn un espai enclavat sota la muralla que podria albergar el futur centre d’interpretació. Cort pretenen presentar el projecte d’execució de la Fase E, prioritària a la fase D del fossat per estar implicades les obres d’urbanització del carrer Bala Roja, perquè sigui evaluada per la comissió mixta.

El passat mes d’octubre, el batle de Palma, Mateo Isern, va assistir a l’obertura al públic de la zona transitable d’es Baluard, de la zona de la muralla que dóna al llevant i de la zona de la muralla que dóna al mar.

Com es recordarà, les obres recuperació del Baluard del Príncep han consistit en la rehabilitació i adequació de tota la zona superior, el denominat “sobrebaluarte”, a més de la urbanització de més de 5.000 metres quadrats de superfície a l’interior del Baluard, mitjançant la construcció de murs de contenció i rampes, pavimentat i instal·lació de mobiliari urbà i il·luminació, en el que constitueix la fase C del projecte.

Prèviament, en les fases A i B, s’havia escomès la neteja i reparació dels llenços de les muralles que donen a Llevant i al Passeig Marítim.

El pressupost de les obres ja executades aconsegueix els 3,5 milions d’euros. El Ministeri de Foment ha aportat el 75%, procedent del 1% cultural; i l’Ajuntament abona el 25% restant, a més de fer-se càrrec també dels honoraris dels projectes tècnics i adreça d’obra.

Catalogació de l’edifici Gesa.- El tinent de batlia d’Urbanisme, Jesús Valls, ha explicat que, davant la possible decisió del Tribunal Superior de Justícia de Balears de mantenir la catalogació de l’edifici protegit de Gesa en la Façana Marítima, l’Ajuntament de Palma haurà d’estudiar la situació.

Jesús Valls es va preguntar, en el cas que el TSJB del vistiplau a la catalogació, si valdria la pena “invertir en el mateix si posteriorment aquesta resolució és polvoritzada per altres resolucions judicials amb procediments oberts”.

Valls va afegir que “el que cal fer és veure si és viable i rendible una possible inversió a l’edifici Gesa i després judicialment perdre la modificació puntual del planejament o la reparcel·lació aprovada en el seu moment. Avui dia existeixen nombroses dificultats per donar amb una solució definitiva”.

 

Cort aprueba dar tramite al anteproyecto de declaración de interés general por parte del Consell Insular de la Ciudad Deportiva Atlético Baleares

El complejo estará situado en la barriada de Establiments y contará con una superficie de 77.000 metros cuadrados 

Palma, 18 de febrero de 2014.- El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha informado hoy que el Consell de Gerencia de Urbanismo someterá a aprobación trámite al anteproyecto de solicitud de declaración de interés general por parte del Consell Insular de Mallorca para la actividad de instalaciones deportivas solicitada para la ejecución de la Ciudad Deportiva Atlético Baleares. Este  complejo deportivo estará situado en terreno rústico  en la barriada de Establiments  y contará con una superficie de unos 77.000 metros cuadrados.

Jesús Valls explicó que el anteproyecto presentado por los promotores dispone de 12.638 metros cuadrados (m2) en accesos rodados con aparcamientos; 3.250 m2 para un parque ecológico; 6.698 m2 destinados a zonas verdes; 4.165 m2 en accesos peatonales; una piscina con una superficie de 624 m2; dos campos de entrenamiento  con una superficie de 14.969 m2 y un campo de competición de futbol 7 de 2.956 m2 con grada cubierta y vestuarios (215 m2).

Asimismo, el anteproyecto contempla la ejecución de un campo de competición para fúbol 11 de 8.451 m2; 2.000 m2 para pistas de pádel; un edificio con 583 m2 en planta baja y 194 en la primera planta, almacen de utensilios de 25 m2; un área de placas solares fotovoltaicas de 171 m2 y un parque infantil de 84 metros cuadrados de superficie.

No obstante, el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda recordó que, aunque el Consell Insular de el visto bueno a la declaración de interés general “los promotores deberán cumplir una serie de requisitos para obtener la licencia de actividad”.

Entre estos requisitos se encuentran los informes de justificación de idioneidad del emplazamiento, cumplimiento de la legalidad vigente en referencia a la protección del medio ambiente y del patrimonio, en especial en todo aquello que hace referencia al suministro de agua, eliminación de residuos, ruidos y vibraciones, informe de impacto visual e informe de recursos  hídricos.

Jesús Valls añadió que “desde el área de Medio Ambiente de Cort se considera que la documentación técnica presentada es suficiente para que se continúe con la tramitación, siempre que a lo largo de esta tramitación se resuelvan esta cuestiones que deberán quedar resueltas cuando se presente el proyecto de ejecución”.

En relación con la actual situación urbanística del Estadio Balear, el teniente de alcalde de Urbanismo adelantó que hoy Procampo ha presentado una documentación que cumplimenta el expediente de protección de la edificiación y dará un plazo de seis meses para la concesión de licencia e inicio de las obras. En este último informe, se reconoce que el estadio debe continuar cerrado hasta que no se ejecuten las obras, aunque también solicitan que Cort, como propietario de 11 títulos de propiedad, colabore económicamente, que ya cuentan con una disponibilidad económica de 150.000 euros y que la explotación de los usos del estadio podría suponer unos ingresos de 100.000 euros. Por último, los propietarios destacan en este último informe que una constructora está dispuesta a financiar esta inversión con financiación bancaria.

Obras en el Baluard del Princep.- El teniente de  alcalde de Urbanismo ha adelantado que mañana miércoles, la Junta de Gobierno aprobará el pliego de prescripciones técnicas que han de regir para la adjudicación del proyecto de ejecución de la Fases E de las obras de restauración y rehabilitación del Baluard del Princep.

La Fase E, que cuenta con una presupuesto 1.180.000 euros, comprende un espacio enclavado debajo de la muralla que podría albergar el futuro centro de interpretación. Cort pretenden presentar el proyecto de ejecución de la Fase E, prioritaria a la fase D del foso por estar implicadas las obras de urbanización de la calle Bala Roja, para que sea evaluada por la comisión mixta.

El pasado mes de octubre, el alcalde de Palma, Mateo Isern, asistió a la apertura al público de la zona transitable de es Baluard, de la zona de la muralla que da al levante y de la zona de la muralla que da al mar.

Como se recordará, las obras recuperación del Baluard del Príncep han consistido en la rehabilitación y adecuación de toda la zona superior, el denominado “sobrebaluarte”, además de la urbanización de más de 5.000 metros cuadrados de superficie en el interior del Baluard, mediante la construcción de muros de contención y rampas, pavimentado e instalación de mobiliario urbano e iluminación, en lo que constituye la fase C del proyecto.

Previamente, en las fases A y B, se había acometido la limpieza y reparación de los lienzos de las murallas que dan a Llevant y al Paseo Marítimo.

El presupuesto de las obras ya ejecutadas alcanza los 3,5 millones de euros. El Ministerio de Fomento ha aportado el 75%, procedente del 1% cultural; y el Ayuntamiento abona el 25% restante, además de hacerse cargo también de los honorarios de los proyectos técnicos y dirección de obra.

Catalogación del edificio Gesa.- El teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, ha explicado que, ante la posible decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de mantener la catalogación del edificio protegido de Gesa en la Facha Marítima, el Ayuntamiento de Palma deberá estudiar la situación.

Jesús Valls se preguntó, en el caso de que el TSJB de el visto bueno a la catalogación, si  valdría la pena “invertir en el mismo si posteriormente esta resolución es pulverizada por otras resoluciones judiciales con procedimientos abiertos”.

Valls añadió que “lo que hay que hacer es  ver si es viable  y rentable una posible inversión en el edificio Gesa y después judicialmente perder la moficiación puntual del planeamiento o la reparcelación aprobada en su día. Hoy en día existen numerosas dificultades para dar con una solución definitiva”.

Premsa Ayuntamiento de Palma

 

Comentarios cerrados