Sports de ca Nostra

Concessió de subvencions als clubs esportius de les Illes Balears amb equips que participin en categoria nacional

CapturaResolució de concessió de subvencions a l’empara de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 30 de desembre de 2013 per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears

Antecedents

1. La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 30 de desembre de 2013, publicada al BOIB núm. 14, de 28 de gener de 2014, mitjançant la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears.

2. En data 30  d’abril de 2014, el Director General d’Esports va dictar les Propostes de Resolució de concessió d’ajuts  per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears

Fonaments de dret

1. L’article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005) disposa que amb la periodicitat i en els termes que es determinen reglamentàriament, s’han de publicar en el BOIB les subvencions que atorguin l’Administració de la comunitat autònoma i les entitats públiques que en depenen.

2. L’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013).

3. L’apartat 6.3 de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 30 de desembre de 2013 (BOIB núm. 14, de 28 de gener de 2014) disposa que la resolució expressa del conseller de Turisme i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Concedir els ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears a les entitats sol·licitants que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució,  per l’import individual indicat.

2. Publicar aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i Esports en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de novembre de 2014

 

El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del conseller de Turisme i Esports de delegació de signatura (BOIB 15 de 30.01.2014)

 

 

                       

Nº Exp        Sol.licitant                                      NIF           Ajuts Concedits

1/2014/C     Club Voleibol Cide                        G07964026     13.431,00 €

2/2014/C     Espanya Hoquei Club                    G07164304     30.632,64 €

3/2014/C     Espanya Hoquei Club                    G07164304     10.365,77 €

4/2014/C    Club Baloncesto Imprenta Bahía     G07467285      35.517,04 €

5/2014/C    Club Baloncesto Imprenta Bahía     G07467285      19.379,99 €

6/2014/C    C.E. Constància                            G07251598      62.848,00 €

7/2014/C    UD Collerense                              G07469802      60.789,18 €

8/2014/C    CD San Francisco                         G07540131      14.161,53 €

9/2014/C    Rugby Club Ponent                       G57072555      13.105,71 €

10/2014/C  Associació Esportiva Manacor        G07897432    110.085,15 €

14/2014/C  Club Bàsquet Pla de na Tesa          G07324692       8.154,72 €

15/2014/C  CD Menorca                                 G07043227     18.739,11 €

16/2014/C  Club Voleibol Ciutadella                 G07166812     63.834,74 €

17/2014/C  Associació Handbol Club Eivissa     G57034381     15.000,00 €

18/2014/C  Club Voleibol Eivissa                     G57388126     60.023,84 €

19/2014/C   Handbol Club Puig d’en Valls         G07688955    13.931,58 €

 

Los comentarios están cerrados.