Sports de ca Nostra

El Govern aprova el Codi d’Ètica Esportiva, al qual es compromet el personal de tecnificació esportiva

El Consell de Govern ha aprovat el Codi d’Ètica Esportiva que han de signar tots el membres del centre de tecnificació esportiva de les Illes Balears, que depèn de la Fundació per a l’Esport Balear, adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears; això és, el teixit que formen: esportistes, familiars, tècnics i personal tècnic de suport.
La Fundació per a l’Esport Balear ha elaborat des de principis d’any el Codi d’Ètica Esportiva, revisat recentment, el qual ha rebut aportacions transversals de diverses àrees del Govern de les Illes Balears: de la Direcció General d’Esports i Joventut, de la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica, de l’Institut Balear de la Dona i de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
La funció social de la pràctica esportiva s’ha de fomentar en el reconeixement dels valors fonamentals cóm són: respecte, honestedat, responsabilitat, sentit del deure o justícia. En l’esport, l’ètica ha d’orientar l’acció més enllà dels aspectes estrictament reglamentaris. Aquest codi ètic és un instrument orientador amb elements de discerniment i d’actuació correcta i no neix amb l’objectiu de fixar preceptes tancats i irrefutables sinó de servir com a guia d’acció davant situacions i pràctiques esportives de dubte o de dilema ètic.
Qüestions com ara el dopatge en l’alt rendiment, els episodis cada vegada més quotidians de violència a les competicions esportives, els maltractaments a esportistes, les despeses desorbitades dels fitxatges o la pervivència de manifestacions sexistes són només algunes de les moltes qüestions que justifiquen una reflexió ètica sobre l’esport, sotmesa a l’aplicació i el compromís d’un codi d’ètica esportiva. Aquest document de referència ha de formar part, de manera imprescindible, dels compromisos que assumeixin com a membres la comunitat esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB).

Comissió d’ètica
Per tal de vigilar el compliment d’aquest codi, d’avaluar-ne l’aplicació, d’enriquir-lo amb noves aportacions i d’assessorar les persones es crea la comissió ètica del CTEIB, formada per sis persones: presidència (gerent de la Fundació per a l’esport balear o la persona en qui delegui), secretaria ( en representació de la Fundació per a l’Esport Balear), vocalia (en representació de l’IES CTEIB; una persona en representació de l’associació de tècnics d’alt rendiment i de tecnificació de les Illes Balears; una persona en representació dels esportistes del CTEIB; una persona en representació de les federacions esportives de les Illes Balears que tenen programa de tecnificació). Es reunirà quan hi hagi demandes en relació amb l’actuació ètica de qualque membre del centre. Així mateix, la comissió té dues funcions bàsiques més: la revisió periòdica i l’emissió d’informes amb proposta de mesures de correcció i de sancions per incompliment del codi ètic. En l’àmbit de les Illes, fins aleshores tan sols hi havia el codi ètic de l’esport escolar a Menorca o el codi ètic recollit en el Pla estratègic esportiu d’Eivissa per al període 2012-2016. El dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l’esport a les Illes Balears considerava essencial la introducció d’un codi ètic de l’esport en edat escolar però no feia extensiva aquesta exigència a l’esport d’alt rendiment tot i que explicitava la necessitat de reforçar els programes d’informació sobre la perillositat del dopatge .

Los comentarios están cerrados.