Sports de ca Nostra

El Govern impulsa la inclusió social i els valors a través de l’esport amb la primera línia d’ajuts en aquest sentit

Captura Convoca una primera línia d’ajuts de 100.000 euros en què la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la de Serveis Socials i Cooperació aportaran el 50% cada una

\ L’acord inclou el finançament d’accions d’inclusió i integració de joves, de material esportiu per a persones amb discapacitat, i de formació a dones esportistes
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació acorden treballar conjuntament per dur a terme actuacions destinades a la integració social mitjançant l’activitat física i esportiva, entès l’esport com eina per prevenir conductes de risc psicosocial i millorar la cohesió social, la diversitat, l’apropament cultural i el creixement personal, en la mateixa línia del programa Posam Valors a l’Esport que impulsa el Govern.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, han signat l’acord aquest matí en presència del director general de Dependència, Juan Manuel Rosa, i el director general d’Esports i Joventut, Carles Gonyalons.
A l’acte, hi han estat presents els esportistes olímpics Xavi Torres, Úrsula Pueyo i Joan Munar i el recentment títol mundial Joan Reinoso, així com el president de la Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears, Toni Pomar.
La consellera Fina Santiago ha destacat que sigui «la primera vegada a la Comunitat Autònoma que es fa una línia de subvenció per facilitar la integració de les persones amb risc social, com són els joves, i les persones amb discapacitat, i per a la formació de la dona a l’esport, com un valor social, que genera valors democràtics, d’igualtat, de treball en equip, de respecte o d’entendre a l’altre», ha dit.
La consellera Fanny Tur ha remarcat la importància d’aquest conveni perquè «l’esport és una eina de cohesió social i integració, valors que fomentam des de la Conselleria», un conveni, com ha dit la consellera, que «recull l’esperit de la Llei de l’esport, i és exemple de polítiques transversals».
El conveni conjunt conté una nova i primera convocatòria de subvencions a les Illes Balears, publicada aquest mateix dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la qual cada Conselleria aporta el 50% de l’import total de la convocatòria, que enguany és de 100.000€. Aquests ajuts tenen tres línies de subvenció:
La primera línia d’ajuts, amb un import de 40.000€, té com a objecte donar suport a accions d’inclusió social i d’integració de persones amb risc social i amb capacitats diferents mitjançant l’esport.
La segona línia d’ajuts, amb un total de 20.000€, és per a cursos de formació tècnica esportiva a dones, per donar visibilitat a la dona com a un valor de l’esport.
La tercera línia, de 40.000€, és la subvenció de material esportiu a aquells col·lectius (entitats, clubs esportius i particulars) d’esportistes amb discapacitat, i que estiguin necessitats de material específic per a esport adaptat.
A més, amb aquest conveni de col·laboració, les dues Conselleries acorden realitzar accions conjuntes i específiques relacionades amb l’activitat física i esportiva i la inclusió social, en què l’esport és la base per treballar aspectes tan importants com el treball en equip, el compliment de regles, la cohesió social, l’autoestima, etc. Aquestes accions es duran a terme en els centres socioeducatius de menors dependents de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, gestionats per la fundació pública autonòmica Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, adscrita a aquesta Conselleria, i estaran organitzades per la Fundació per a l’Esport Balear, adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
Les dues Conselleries ja han col·laborat fins ara amb accions conjuntes, com l’experiència pilot de circ social que s’ha duit a terme als centres Es Pinaret i Es Fusteret.
Així mateix, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports es compromet a donar a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació roba i material esportiu necessari per dur a terme les accions que es desenvolupen en el marc d’aquest Acord.
A més, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports també es compromet a bonificar els preus públics dels serveis corresponents del poliesportiu Prínceps d’Espanya a persones que es troben en risc d’exclusió social i joves que compleixin mesures de justícia juvenil. Així mateix, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports facilitarà l’ús de les instal·lacions del poliesportiu a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per dur a terme cursos, jornades i, en general, activitats relacionades amb l’activitat física i esportiva que tengui com objectiu la inclusió social.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d’Esports i Joventut, serà l’encarregada de tramitar el procediment d’elaboració de la convocatòria i el de concessió de les subvencions, previ traspàs de l’import corresponent per part de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Aquest acord de cooperació serà vigent fins al 31 de desembre de 2018, però es podrà prorrogar tàcitament per períodes d’un any natural, fins a un màxim de quatre anualitats, si cap de les parts no el denuncia expressament amb una antelació mínima d’un mes abans que n’acabi la vigència, sense perjudici de la finalització de les activitats que estiguin compromeses fins la data de resolució de l’Acord.
El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals a partir de la publicació aquest dijous dels ajuts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Los comentarios están cerrados.