Sports de ca Nostra

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports recupera les ajudes per les federacions esportives amb 150.000 €

12998437_10153393761261059_1639721805405691511_oLa Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, convoca ajuts per al suport a l’acció de totes les federacions esportives de les Illes Balears. Aquesta ajuda es va rebre per darrera vegada l’any 20011. Des de llavors les federacions no han rebut ajudes pel desenvolupament de la seva activitat ordinària.
És per açò que el director general, Carles Gonyalons, ha considerat “totalment necessari poder recuperar unes ajudes com aquestes, que podran impulsar la feina de les federacions, en les quals hi ha actualment 82.914 persones implicades. A més, són un dels actors principals per promocionar l’esport de les Illes Balears..”
L’objecte d’aquestes ajudes és atendre les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears. També, per les despeses corresponents als processos electorals per l’elecció dels presidents o presidentes i de les juntes directives de les federacions esportives durant l’any 2016, per les quals es destinen 500 euros a cada federació.
Es subvencionen les següents despeses:
 1. Lloguers de béns immobles destinats a dependències administratives.
 2. Lloguers de béns mobles destinats a la gestió (lloguer de maquinària, equips informàtics, mobiliari, estris, etc).
 3. Subministrament de béns i serveis (electricitat, carburants, aigua, gas, etc) per a les dependències administratives.
 4. Despeses de comunitat que no siguin incloses en el preu del lloguer dels béns immobles.
 5. Comunicacions telefòniques, postals, telegràfiques, tèlex i telefax i de missatgeria. No s’inclouen les despeses dels telèfons mòbils propis de la federació.
 6. Despeses de neteja i sanejament dels locals administratius dels perceptors de les subvencions.
 7. Retribucions del personal de gestió administrativa (no tècnic-esportiu) al servei de perceptors de les subvencions.
 8. Desplaçaments de les persones imputades exclusivament en aquestes activitats subvencionades (no tècnics-esportius ni directius de la federació).
 9. Treballs de naturalesa de gestió administrativa realitzats per empreses externes o professionals independents.
 10. Confecció d’impresos amb suport de paper (no inclou llibres), corresponents a les activitats objecte de la subvenció.
 11. Despeses del procés electoral.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes, que arriben als 150.000 euros, són les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la comunitat autònoma.
L’imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es pot aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d’Esports i Joventut (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=195) o a les dependències de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 16 de maig de 2016.

Los comentarios están cerrados.