Sports de ca Nostra

Convocatòria d’ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament

12747888_10153249854231059_1067001887812911938_o1. L’article 10.1 j de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències, fomentar l’esport d’alt nivell.

2. L’article 2.1 a de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener), estableix que és susceptible d’ajuts el suport als esportistes. D’altra banda, l’article 5.1 de la mateixa Ordre disposa que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar per resolució del conseller competent en esports i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, mitjançant la Direcció General d’Esports i Joventut, exerceix les competències en matèria d’esport i lleure, atorgades per l’article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i d’acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 8 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Esports i Joventut; de conformitat amb el que disposen l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 5.1 de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, de la direcció general competent en matèria pressupostària i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions l’any 2016, que figura en l’annex 1 d’aquesta Resolució, per un import màxim de 450.000,00 euros a càrrec de la partida 26501.457A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

2. Les subvencions atorgades per la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d’expedients de subvencions.

3. Aquesta Resolució de convocatòria i les resolucions de concessió que se’n puguin derivar resten sotmeses a la condició suspensiva de l’aprovació del pla estratègic de subvencions de l’exercici 2016.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Participació, Transparència i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Convocatoria completa: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10449/576174/resolucio-de-la-consellera-de-participacio-transpa

Los comentarios están cerrados.